Verklaring persoonlijke aansprakelijkheid & gezondheid

Wij van de Adem Academy zien erop toe dat de activiteiten tijdens onze verleende diensten (workshops & trainingen) veilig en correct worden uitgevoerd. We kunnen echter de gezondheidsrisico’s van bepaalde deelnemers niet beoordelen. Om die reden worden deelnemers vooraf op hun persoonlijke verantwoordelijkheid gewezen en wij adviseren hun persoonlijke arts te raadplegen wanneer de aangegeven contra-indicties mogelijke problemen oproepen. Het is uiteindelijk aan de deelnemer om te bepalen of hij geschikt is om deel te nemen.

Deelname aan de een sessie, workshop of event is slechts mogelijk na ondertekening van deze verklaring. Met ondertekening van deze verklaring, verklaart de deelnemer dat hij de verklaring goed heeft begrepen.

 

EIGEN RISICO
“Ik verklaar hierbij dat ik geheel op eigen risico deelneem aan de workshop verzorgd door de Adem Academy”.

GEZONDHEIDSVERKLARING
“Ik verklaar dat ik op de hoogte ben van de bijzonderheden van de workshop die de Adem Academy aanbiedt en ik in goede lichamelijke en geestelijke toestand verkerend ben”.

VRIJWARING
“Ik verklaar dat ik de Adem Academy en/of aan haar gelieerde ondernemingen, noch Chris Wenker aansprakelijk zal stellen voor enige schade, hoe ook genaamd, die ik eventueel zou lijden als gevolg van mijn deelname. De hiervoor genoemde ondernemingen of personen zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan”.